TeithioGwestai

Hotel Rosaka trang gwesty Nha 4 * Vietnam Nyanchang: lluniau ac adolygiadau

Os ychydig flynyddoedd yn ôl, mae ein cydwladwyr yn weithredol Astudiodd Thailand, yn awr yn raddol newid mewn blaenoriaethau tuag Fietnam. Mae'r diddordeb yn y wlad hon Asiaidd yn tyfu bob blwyddyn, ac, o ganlyniad, mae mwy a mwy o bobl yn gadael adolygiadau o'u teithio a llety mewn gwestai o seren gwahanol. Maent yn caniatáu i deithwyr eraill i wneud y dewis cywir wrth fynd ar wyliau. Mae llawer o Rwsiaid ddiddordeb yn yr eiddo Rosaka Hotel Nha Trang 4 * (Vietnam, Nyanchang), felly mae wedi dod yn bwnc o erthygl ein heddiw. Ohono byddwch yn derbyn gwybodaeth fanwl am y gwesty hwn yn gymhleth, a bydd yn gallu penderfynu p'un ai i archebu ystafell yma.

Rosaka Hotel Nha Trang 4 *: Gwesty Disgrifiad

Os ydych yn bwriadu aros yn Fietnam am y tro cyntaf, dylech dalu sylw at y dosbarth o westai uwchlaw tair seren. Gallant ddarparu lefel arferol o gysur, yn ogystal â dileu'r rhwystr iaith, sydd yn aml yn difetha gweddill gwledydd Asia i'n gydwladwyr. Un o'r cyrchfannau gwesty gorau yn Nha Trang gwesty yn Rosaka Hotel Nha Trang 4 * (llun i'w gweld yn yr erthygl).

Mae'n cyfuno cysur Ewropeaidd gyda chwrteisi Asiaidd a moethus. Er nad yw'r gwesty yn perthyn i'r mwyaf newydd, mae ganddo gynllun flawless sy'n dathlu gwesteion popeth. Mae'r gwesty Rosaka Hotel Nha Trang 4 * na fyddwch yn dod o hyd hen ddodrefn a waliau ddi-raen, "cardota" y gwaith atgyweirio - y staff y gwesty cymhleth yn cynnal gwaith atgyweirio cosmetig yn rheolaidd a diweddaru'r dodrefn a chyfarpar yn yr ystafelloedd. Dyna pam y twristiaid yn cyfarfod llythrennol disgleirio purdeb a harddwch y gwesty, sy'n cyd-fynd yn berffaith i mewn i'r syniad Ewropeaidd o letygarwch Asiaidd.

Rosaka Hotel Nha Trang 4 * yn adeilad aml-lawr, sydd â tiriogaeth bach eu hunain. Yma gallwch ymlacio a chymryd trochi yn y pwll, os nad ydych am i gyrraedd y traeth gan ddinas brysur. Mae'r gwesty wedi'i leoli cant pedwar deg o ystafelloedd, sy'n gallu darparu ar un neu y teulu cyfan.

lleoliad gwesty

Rosaka Hotel Nha Trang 4 * wedi ei leoli yn un o'r mannau twristaidd mwyaf poblogaidd ger canol y ddinas. Tho dosbarth Loch caru ein hymwelwyr oherwydd agosrwydd at y môr a'r prif feysydd adloniant o Nha Trang. Er enghraifft, cyn angen canolfan hwylio i basio dim ond tri can metr.

Cam Ranh Maes Awyr wedi ei leoli tua deugain metr i ffwrdd oddi wrth y môr, a bydd twristiaid gwahanu'r ddau can metr, y gellir eu cynnwys ar droed ymhen pump i saith munud. Mae twristiaid yn eu hadolygiadau yn dweud bod bron yn agos at y gwesty cymhleth mae caffis, fferyllfeydd a chanolfannau siopa. Ac felly annwyl gan ein marchnad compatriots nos yn daith gerdded pymtheg munud o Rosaka Hotel Nha Trang 4 *. Adolygiadau Guest cynnwys gwybodaeth am yr hyn y gall y farchnad brynu cofroddion rhad, ffrwythau a pethau bach eraill sydd bob amser yn dod yn ddefnyddiol ar wyliau.

Gallwn ddweud bod yr arhosiad yn y gwesty, gallwch yn hawdd ei gael unrhyw le yn y ddinas a bydd yn gallu mwynhau llawn y gwyliau hir-ddisgwyliedig.

Mae isadeiledd y cymhleth gwesty

Mae gan Rosaka Hotel Nha Trang 4 * (Vietnam) yn fwriadol bedair seren - ei bod yn gwbl gyson â'r categori ddatgan. Wedi'r cyfan, dyma ni fydd gwesteion yn diflasu neu brofiad anghysur o ddiffyg rhywbeth.

Gan fod yr adeilad yn multistory, yna mae elevator. Nid oes angen i vacationers i fod yn hir i ddringo'r grisiau i ymlacio yn yr ystafell.

Ar yr ail lawr y gwesty yn fwyty neis iawn, lle bydd gwesteion yn cael brecwast. Yma gallwch hefyd gael cinio, ac os nad ydych am i fynd allan yn y nos yn y ddinas. Ar waelod y gwesty yn y bar lobi, ei fwydlen yn diodydd (gan gynnwys alcohol), yn ogystal â byrbrydau.

Ar y diriogaeth Rosaka Hotel Nha Trang 4 (Vietnam) yn bwll ddigon mawr. Mae llawer o westeion yn dathlu ei harddwch anhygoel a gwreiddioldeb, i dreulio amser yma bleserus. Hefyd leoli wrth ymyl bar gyda dewis eang o ddiodydd alcoholig a meddal ar gyfer y plant yma yn gallu dod o hyd i ysgytlaeth neu smwddi adfywiol.

Ar gyfer y rhai sydd, hyd yn oed ar wyliau byth yn rhoi'r gorau i wylio ei ffigur, mae yna ystafell ffitrwydd modern. Gellir ei ddefnyddio yn hollol rhad ac am ddim ac yn y fynedfa, byddwch yn cael tywel a photel ddŵr. Wrth gwrs, mae'n treiffl, ond mae'n ddisglair iawn nodweddu cymhareb y staff i'w gwesteion. Mae'n ymddangos eu bod yn hoff iawn o aros.

I'r rhai nad ydynt yn gallu am eiliad tynnu sylw oddi ei weithiau ei hun, mae'r gwesty wedi darparu ystafell gynadledda ac ystafell gwledd. Gall y ddau ystafelloedd lle i hyd at gant dau ddeg o bobl. Os oes angen, gall gwesteion lungopïo dogfennau, neu anfon ffacs.

Merched gyda phleser yn treulio amser yn y ganolfan lles. Mae'n cynnig tylino mawr, ymlacio ac adnewyddu triniaethau. Cadwch mewn cof bod y gwasanaethau hyn yn cael eu darparu am ffi, ond yn credu i mi, byddwch wrth eich bodd gyda nhw. Mae'r rhan fwyaf o'r gwesteion yn dathlu proffesiynoldeb gweithwyr SPA-ganolfan, sy'n creu gwyrthiau yn unig eu mwgwd hudol a thylino.

Gwasanaeth a chynnal a chadw

Hotel Rosaka Hotel Nha Trang 4 * (Trang), yn darparu ei gwesteion gydag ystod eang iawn o wasanaethau. O fewn y gwesty cymhleth gallwch ymlacio a neilltuo ei amser i orffwys.

Derbynfa yn gweithredu o amgylch y cloc saith diwrnod yr wythnos, felly ni fydd yr un o'r eich cais yn cael ei anwybyddu. Mae'r staff bob amser yn barod i helpu ac yn gwrtais. Mae llawer o'n gydwladwyr wedi nodi mewn adolygiad fod y staff y gwesty cymhleth a'u hyfforddi yn berffaith bron yn sylwi. Ond os ydych yn troi at rywun gyda chais, bydd yn cael ei weithredu cyn gynted ag y bo modd. Mae'n braf bod y gwesty yn bron yn rhugl yn Rwsieg a Saesneg. Felly, wrth ymdrin â hwy ni fyddwch yn teimlo unrhyw anghysur.

Yn y derbyniad mae arian cyfred cyfnewid, yn ddiogel a bagiau storio. Mae hyn i gyd, gall gwesteion ddefnyddio ar unrhyw adeg sy'n gyfleus iddynt hwy. Mae desg taith fach, lle gallwch brynu taith i brif atyniadau o Fietnam am brisiau fforddiadwy.

Gall Vacationers fynd eich dillad ar y golchi dillad a defnyddio'r smwddio. Mae hwn yn gyfleus iawn ac yn fforddiadwy. Os oes angen cwrdd yn y maes awyr, dylech nodi naws hon pan fyddwch yn gwneud eich tocyn. Bydd Rwsia sy'n siarad aelod o staff yr ydych yn cyfarfod ag arwydd a chymryd car cyfforddus i fynedfa'r gwesty cymhleth. Yn yr un ffordd y gallwch chi gyrraedd y maes awyr ar ôl y gwyliau.

Mae'n ddiddorol bod y gwesty Rosaka Hotel Nha Trang 4 * datblygu system arbennig o ganmoliaeth. Byddwch yn bendant yn cael syndod pleserus ar y diwrnod geni neu fel gwestai barhaol, ac ni fydd yn ffordd osgoi y sylw a honeymooners. Byddant hefyd yn derbyn rhodd fechan er anrhydedd y digwyddiad pwysig.

Os nad ydych am i yn aml yn gadael yr ystafell (gyda newydd briodi fel mae'n digwydd), gallwch chi bob amser yn archebu bwyd a diod a ddarperir i'r ystafell. Dillad gwely yn amodol i newid unwaith mewn tri diwrnod.

Cronfa cymhleth gwesty Mathau

Mae'r addurn - yn destun balchder y staff y gwesty, yn ddieithriad. Byddwch yn cael eich hun mewn ystafell gyfforddus iawn gyda lloriau parquet, dodrefn newydd ac offer modern. Mae nifer o ystafelloedd yn y gwesty cymhleth yn gyfagos, sydd yn gyfleus iawn ar gyfer cwmnïau mawr neu deuluoedd gyda nifer o blant. Mae pob sydd eisoes wedi ymweld Rosaka Hotel Nha Trang 4 *, photo tu reidrwydd yn arwain at eu hadolygiadau, mewn gwirionedd yn disgrifio harddwch geiriau yn anodd.

Mae'r gwesty cyfan yn ddi-fwg. Ystyrir bod y cyfnod o anheddu i fod dau yn y prynhawn, ac mae angen i chi adael y gwesty i ddeuddeg awr y dydd.

Ystafelloedd a gynrychiolir gan y categorïau canlynol o ystafelloedd:

 • Superior;
 • moethus;
 • Premier;
 • Ystafelloedd Rosaka;
 • Suites Teulu.

Arnynt yn cael eu trafod yn yr adrannau canlynol yr erthygl hon.

ystafelloedd Superior

Mae'r categori hwn yw'r un mwyaf cyffredin yn y gwesty, ystafelloedd hyn - chwe deg dau o. Nid yw'r ardal pob un yn fwy na saith ar hugain metr sgwâr, a all gyfforddus dau o bobl.

Edrych dros y ddinas, ond ni fydd y sŵn yn trafferthu y gwesteion, gan fod cyn i chi agor y strydoedd tawel ac yn glyd. Mae pob ystafell yn teledu lloeren ac yn rhydd Wi-Fi (mae ar gael i holl westeion gwesty). Hefyd, gall gwesteion ddefnyddio'r ffôn gyda mynediad uniongyrchol i'r ddinas.

Mae gan yr ystafell dau wely o faint arferol neu un frenhines-maint. Mae bathrobe a sliperi. Ar bob cartref i un botel o ddŵr a ryddhawyd yn ddyddiol a stociau o de a choffi hailgyflenwi. Yn yr ystafell ymolchi mae sychwr gwallt a set cosmetig, sydd hefyd yn ailgyflenwi heb nodiadau atgoffa o'r gwesteion.

Hefyd mae'n cynnwys aerdymheru, diogel, oergell a minibar.

Deluxe

Mae'r ystafelloedd gwesty yn Rosaka Hotel Nha Trang 4 * (Vietnam) a dau ddeg dau. Mae eu hardal yn cyrraedd deg ar hugain o sgwariau, mae gellir gosod dau oedolyn neu deulu gydag un plentyn. Ystafell yn cynnwys union yr un fath i'r categori blaenorol, ond yn ogystal, gall gwesteion ddefnyddio'r balconi preifat moethus yn edrych dros y ddinas.

Premier

Pedwar ar hugain o ystafelloedd yn cael eu lleoli ar y lloriau uchaf y gwesty. Mae ganddynt golwg godidog o'r môr a'r ardal o tri deg a dau sgwâr. Fel arfer mewn ystafelloedd o'r fath yn cael eu lleoli cwpl neu deulu sydd â phlant.

Mae'r ystafell wedi popeth sydd angen i chi aros yn yr un faint ag yn yr ystafelloedd eraill.

Rosaka Suites

Yn y ddau ddeg dau ystafell aml yn cynnwys pâr sydd newydd briodi sy'n breuddwydio i aros mewn neilltuaeth. Ystafelloedd yn cael eu lleoli ar loriau uwch y gwesty, lle mae popeth rydych ei angen i ymlacio, ac mae'r rhywogaethau, sy'n agor o'r balconi yn syfrdanol ar unrhyw berson.

Ystafelloedd Teuluol

Gall Deg ystafelloedd a hanner can metr sgwâr gosod teulu yn gyfforddus. Yn wir, yn yr ystafell mae yna un gwely gwely frenhines-maint a arferol, a fydd yn gyfforddus cysgu plentyn. Ystafell Ymolchi ei gynrychioli nid yn unig cawod, ond hefyd yn ystafell ymolchi llawn, lle gallwch socian ar ôl diwrnod llawn o argraffiadau.

Balconi yn edrych dros y dref, ac yn aml yn disgyn ar yr ochr cysgodol, felly mae'n gyfleus i drefnu te parti gyda'r teulu cyfan.

Llety yn y gwesty gyda phlant

Gall y gwesty lle i blant o unrhyw oedran, ond cadwch mewn cof y bydd rhaid i chi ddiddanu eich hun. Yn Fietnam, y Nid yw wedi digwydd yn yr iard chwarae neu glybiau cyfadeiladau gwesty. Ar gyfer plant hyd at chwe blynedd os ydynt yn cael eu lleoli yn y gwely y rhieni, nid ydynt yn talu. Ar yr angen am gwely ychwanegol angen i atal cam archebu pellach. yn costio y gwasanaeth hwn tua ugain o ddoleri y dydd.

bwyd

Mae'r holl westeion bwyta yn y bwyty Aquarius, sy'n cynnig prydau Asiaidd ac Ewropeaidd. Brecwast ar y system "bwffe", mae'r rhan fwyaf o'r ymwelwyr yn canmol yr amrywiaeth a blas y prydau. Gall gwesteion ddewis o blith deg math o fyrbrydau a phymtheg math o brydau poeth. Hefyd yn brecwast mae yna bob amser amrywiaeth o ddiodydd, ffrwythau, llysiau, sawsiau, cacennau a melysion. Hungry yn y gwesty oes un, mae llawer o ymwelwyr yn dod yma ar gyfer cinio, gan eu bod yn rhaid i flasu bwyd a gwasanaeth yn y bwyty.

Mae'r gost o wyliau

Wrth ddewis daith o amgylch y gwesty mae angen ystyried y fath beth â "tymor". Er enghraifft, ym mis Mai gyfradd o Westy'r Rosaka Nha Trang 4 * tua phymtheg y cant yn llai nag ym mis Gorffennaf. Felly byddwch yn siwr i gymryd y ffaith hon i ystyriaeth wrth gynllunio eich gwyliau.

Bydd y noson ar gyfartaledd mewn ystafell Superior costio dair mil a hanner o rubles, ond bydd y Suites Teulu costio bron i ddeng mil rubles. Felly, mae'r gwerth talebau teithio, yn dibynnu ar y categori ystafell a ddewisir yn amrywio'n sylweddol.

Rosaka Hotel Nha Trang 4 *: Adolygiadau

Dod o hyd i adolygiadau y gwesty hwn yn weddol hawdd, mae'n cael ei garu gan ein cydwladwyr, felly yn aml yn derbyn sylwadau ar y Rhyngrwyd. Mae'r holl westeion y gwesty cymhleth a ddisgrifir ef ddigamsyniol cadarnhaol.

Mae'r twristiaid gwesty fel popeth:

 • leoli'n gyfleus ymysg llawer o fwytai a siopau;
 • agosrwydd at y môr (er bod y trydydd parti);
 • proffesiynoldeb uchel o weithwyr;
 • bwyd blasus ac amrywiol (bob cogyddion dydd yn ychwanegu rhywbeth newydd ar y fwydlen);
 • dylunio ac arddull diddorol, sy'n cael ei chynnal y gwesty cyfan;
 • Pwll, cael dyluniad anarferol ac yn cael eu trefnu ar y to.

Pwysleisiwch vacationers staff sylwgar, sydd yn fach iawn pan nad oes ei angen, ond mae'n ymddangos yn syth cyn gynted ag y byddwch yn cael problem o unrhyw fath.

Mae bron pob un o'r gwesteion Rosaka Hotel Nha Trang 4 * nodi bod y gwesty yn gwbl gyson â'i gategori a gall yn sicr yn ei argymell i ffrindiau. Felly, os ydych yn bwriadu ymweld Fietnam, yna dewiswch y gwesty hwn, sydd yn haeddiannol yn derbyn canmoliaeth uchel gan ei westeion.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.