IechydMeddygaeth

34 ysbyty yn Novosibirsk: strwythur a gwasanaethau iechyd. Lluniau ac adolygiadau

gwasanaeth meddygol Ansawdd - gwarant o iechyd a lles. Dylai pawb fod yn sicr y byddai mewn sefyllfa o argyfwng fydd darparu cymorth arbenigol yn y gweithwyr proffesiynol hyn. Mae'n ymfalchïo ysbyty 34 o feddygon o'r fath yn Novosibirsk. Mae sefydlu meddygol wedi bod yn gweithredu mewn nifer o gyfeiriadau. Bydd strwythur yr ysbyty yn cael ei ddisgrifio yma wedi hyn.

gwybodaeth sylfaenol

34 ysbyty yn Novosibirsk yn sefydliad meddygol amlswyddogaethol. Heddiw, gall fod ar yr un pryd yn cael eu gosod hyd at 680 o gleifion. Mae gwelyau therapiwtig 390 a 290 llawdriniaeth. Strwythur Personél yn cynnwys mwy na 1,000 o weithwyr proffesiynol mewn gwahanol feysydd. Yma yn gweithredu MD. Adolygiadau yn dangos bod hyd yn oed nyrsys ymdopi â'i ddyletswyddau.

Mae prif feddyg y sefydliad meddygol yn Yarohno Vladimir Ivanovich. Anrhydeddu Meddyg o Ffederasiwn Rwsia, Doethur mewn Gwyddorau Meddygol gweithio yn y maes iechyd ar gyfer dros 38 mlynedd.

Credir ei ariannu Ysbyty sefydliad 34 yn Novosibirsk. gwasanaethau a Dalwyd yma hefyd yn bobl sy'n byw mewn rhanbarthau eraill o'r wlad. Mae llawer o bobl yn dod i gael y cymorth proffesiynol o ymgeiswyr a meddygon gwyddorau meddygol. Cyfeiriad y sefydliad meddygol: Novosibirsk, ul. Titov, 18. O'r orsaf reilffordd gallwch gael unrhyw fath o drafnidiaeth i roi'r gorau i "Telecenter".

llawfeddygol

34 ysbyty yn Novosibirsk - y sefydliad, y gellir eu darparu bron yr holl gymorth ym maes llawdriniaeth. Pennaeth yr Adran №1 yw Fedorovskiy Vladislav Vitalevich, arbenigwr sydd â phrofiad o dros 30 mlynedd. Yma, gan ddefnyddio dulliau modern o ymyrraeth lawfeddygol ar gyfer clefyd cerrig hernia a'r arennau. Rhoddir sylw arbennig adran lawdriniaeth purulent. Cyflwynodd Pennaeth Scherbakov Sergey Aleksandrovich dull newydd o ddiffygion coluddyn prostheteg.

Pennaeth yr adran niwrolawdriniaeth yn arbenigwr yn y categori uchaf, gyda phrofiad o dros 20 mlynedd Golobokov Aleksandr Vasilevich. Mae llawer o gleifion â chlefydau ymennydd yn dod yn arbennig at y meddyg am dderbyniad gyda'r rhanbarthau eraill. Llawfeddygaeth Genol-wynebol 34 o ysbytai yng Novosibirsk hefyd yn nodedig. Dyma trin toriadau esgyrn yr wyneb gan ddefnyddio deunydd hyblyg modern, sydd wedi goroesi yn dda i feinwe sy'n byw bron bob tro.

Yn y maes llawfeddygol hefyd yn gweithredu canghennau canlynol: brwsh microlawfeddygaeth, Otolaryngoleg, Traumatology.

Mae'r uned therapiwtig

Denisenko Elena Dmitrievna - Pennaeth yr adran therapiwtig sydd â phrofiad o dros 25 mlynedd. 34 Ysbyty Novosibirsk - sefydliad lle perfformio diagnosis ansoddol a thriniaeth therapiwtig o glefydau amrywiol darddiad. Mae hefyd yn cynnal trin cleifion sydd â methiant arennol acíwt. diagnosis gwahaniaethol o glefyd sydd newydd gael diagnosis. Yn yr ysbyty, yn methu i roi ar y traed y cleifion sydd â syndrom neffrotig difrifol.

Mae'r ysbyty a gynhaliwyd gyflwr triniaeth frys gyda gwenwyn difrifol. Pennaeth yr adran yw Kolloyda Dmitriy Yurevich, arbenigwr sydd â phrofiad o 22 oed. Diolch i ddulliau llawfeddygol o feddyg dadwenwyno yn gallu achub llawer o fywydau.

Trin o fethiant cronig y galon yn cael ei berfformio yn yr adran cardioleg. Pennaeth Harina Natalya Yurevna yn gweithio yn yr arbenigedd am 16 mlynedd. categori uchaf cardiolegydd yn gwybod pa driniaeth claf yn derbyn ystod arhythmia cardiaidd, myocarditis, clefyd gordyndra a t. D.

adran cleifion allanol

Ysbyty Clinigol №34 (Novosibirsk) yn seiliedig nid yn unig ar yr ysbyty. Mae mwy na 3,000 o drigolion o Novosibirsk ynghlwm dderbyn gofal meddygol digonol ar sail cleifion allanol yn yr adran cleifion allanol. Ar sail y sefydliad yn gyhoeddus Niwrolegol Center, yr ysbyty dydd.

Mae'r adran cleifion allanol a gynhaliwyd archwiliadau meddygol rheolaidd o weithwyr o fentrau, ysgolion, myfyrwyr, ardal conscripts. arbenigwyr cofrestredig yn gleifion â chlefydau cardiofasgwlaidd, gynaecolegol, niwrolegol a wrolegol. Telir sylw hefyd batholegau y systemau resbiradol a endocrin.

gwasanaethau cymorth

ystafell argyfwng 34 ysbyty (Novosibirsk) Mae gan fferyllfa gydag ystod eang o gyffuriau. Mae bron unrhyw feddyginiaeth, a ragnodir gan feddyg, gellir eu prynu yma yn bris fforddiadwy. Hefyd yn yr ysbyty yn gweithio'n gwasanaeth gwaed, yr adran sterileiddio, cynhaliodd UFO hemofiltration gwaed yn yr uned haemodialysis. Ar ben hynny, gweithredu siambr gwasgedd, gan ganiatáu gwell effaith therapiwtig i drin llawer o afiechydon.

gwasanaethau diagnostig a thriniaeth

Ysbyty City №34 (Novosibirsk) - sefydliad lle mae'r dulliau ymchwil gwahanol a ddefnyddiwyd. Mae arbenigwyr yn gwneud popeth i wneud y diagnosis mwyaf cywir o'r claf a dechrau triniaeth gynnar. Mae gan adran pelydr-X o offer o ansawdd uchel ar gyfer astudio gwahanol organau a systemau. Held diagnosteg pelydr-X a fluorography, sy'n caniatáu amser i ganfod presenoldeb brosesau patholegol yng nghorff y claf.

Rhoddir sylw arbennig CT, oherwydd y mae llawer o gleifion yn eu rheoli mewn amser i wneud diagnosis brosesau patholegol yn y cortecs cerebrol. Mae'r dechneg hefyd yn cael ei defnyddio bellach i astudio systemau eraill.

Yng nghanol fasgwlaidd yn darparu diagnosis a thrin batholegau y systemau nerfol ymylol a chanolog. Perfformio therapi drefnwyd o osteochondrosis, polyneuritis, triniaeth frys cleifion sydd wedi cael strôc.

City Ysbyty Clinigol №34 (Novosibirsk) yn cynnig gweithdrefn endosgopi. Mae hyn yn cynnwys: uwchsain o'r galon a'r pibellau gwaed, laparosgopi, broncosgopi, fibrocolonoscopy. Dulliau Used diagnosteg swyddogaethol: monitro dyddiol o bwysedd gwaed, electrocardiogram, spirography.

gwasanaethau iechyd

adferiad cyflym ar ôl y clefyd ar draul nodweddion ychwanegol a gynigir gan yr ysbyty 34 (Novosibirsk). Gall llawer o adborth cadarnhaol yn cael clywed am y balneary. baddonau iechyd yn cael eu nodi ar gyfer poen yng ngwaelod y cefn, pwysedd gwaed uchel, clefydau gynaecolegol. Cynnal triniaeth cynhwysfawr o anffrwythlondeb mewn dynion a menywod.

Mae'r sefydliad yn gweithredu ystafell ffisiotherapi, sy'n cynnwys rhestr gyfan o driniaethau adfer. Mae'r electrofforesis, UHF, gwahanol fathau o massages. Balchder yn pwll 34 yn yr ysbyty (Novosibirsk). Ar ben hynny, mewn sefydliad meddygol yn gweithredu sawna, campfa chwaraeon, bath Rwsia. Ond i gael pawb yma yn gallu peidio. Welwyd perfformio pan nodir hynny.

gwasanaethau a dalwyd

Cynnal a chadw ymwelwyr preifat nad ydynt yn gysylltiedig i gyfleuster meddygol, yn seiliedig ar daliadau. Yn ogystal, gall y driniaeth yn cael ei berfformio mewn cleifion sydd heb bolisi yswiriant meddygol gorfodol. Mae'n cynnig y casgliad o gontractau corfforaethol i gomisiynau meddygol 34 ysbyty yn Novosibirsk. gwasanaethau a dalwyd yn cynnwys y cyfrifiad o'r sefydliadau swyddogol drwy'r ariannwr.

Y mwyaf poblogaidd heddiw yn cael eu hystyried archwiliadau meddygol ar y drwydded yrru. Ar ôl cwblhau'r holl arbenigwyr claf angenrheidiol yn derbyn tystysgrif o iechyd, sy'n cael ei ddarparu yn yr awdurdodau heddlu traffig. Er mwyn llwyddo yn yr arholiad claf eu hangen tystysgrif RF dinesydd, ID milwrol (os ar gael) a dau lun yn mesur 3 x 4 cm.

Mewn cyfleuster meddygol am ffi yn trin cleifion nad ydynt yn drigolion y Ffederasiwn Rwsia. I gael cymorth proffesiynol, mae angen i gyflwyno'r cerdyn mudo a pasbort.

labordy bacteriolegol

Ni all diagnosis ansoddol o'r clefyd yn cael ei wneud heb archwiliad bacteriolegol. labordy ysbyty Proud 34 yn system caledwedd Novosibirsk sy'n cynnwys cyfrifiadur gyda meddalwedd "microb-2" a'r ffotomedr fertigol ar gyfer nodi micro-organebau. Diolch i offer hyn yn bosibl i benderfynu sut yn union oedd yr asiant oherwydd hyn neu y llid.

Mae'r adran cynnal ymchwil ar bacterioleg iechyd, clefydau diagnosis, clefydau a drosglwyddir yn rhywiol, gwneud ymchwil ar bacterioleg clinigol. Mae arbenigwyr yn dweud bod y dibynadwyedd y canlyniadau yn 98%.

Mae trefn y cleifion ymweliadau yn yr ysbyty

rheoliadau glanweithdra yn darparu dull cyfyngedig o ymweliadau cleifion, sy'n cael eu aros dros dro yn y sefydliadau meddygol yr ysbyty. Mewn cysylltiad â staff ysbytai diogelwch gwrth-derfysgol mae hefyd wedi ei wahardd i drosglwyddo gwybodaeth i gleifion dros y ffôn. Mae'r meddyg yn rhoi gwybod i'r claf am y diagnosis personol. Mae gan y claf yr hawl i benderfynu i bwy i drosglwyddo gwybodaeth yn y dyfodol.

Ymweld â'r claf yn yr ysbyty yn cael ei ganiatáu yn ddyddiol o 13 o 15 awr ac o 17 o at 19 awr. Os oes angen, pasio'r ward i wirio ar y claf yn gorwedd gario esgid bathrobe (gellir ei gyhoeddi yn y fynedfa i'r gangen yn ystod yr wythnos). berthnasau cleifion sydd mewn uned gofal dwys, meddyg ar sail ddyddiol o 13 o 15 awr Cyfarfod.

Ar waith adran arbennig, ffoniwch gwasanaeth ymholiadau 354 66 12.

Mae'r camau gweithredu "Trugaredd"

34 ysbyty yn Novosibirsk (y cyfeiriad y sefydliad ei nodi uchod) daeth yn barti i'r weithred "Trugaredd", a gychwynnwyd gan yr ysgol uwchradd №160. Ar gyfer cleifion sy'n gallu cerdded a chynnal cyflwr arferol o iechyd, mae myfyrwyr yn paratoi cyngherddau. cleifion difrifol guys gynnal eu sylw, yn ymweld â chleifion unig, gan eu cefnogi gyda gair caredig, yn dod â danteithion defnyddiol (ffrwythau, llysiau, melysion).

Mae'r camau gweithredu "Trugaredd" - mae'n gyfle i gefnogi cleifion sydd mewn trafferth. Yn aml agwedd feddyliol yn hanfodol wrth drin clefyd. Ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd fel cyfle i arddangos eu rhinweddau cadarnhaol. Mae llawer o fyfyrwyr ysgol uwchradd ar ôl cymryd rhan yn y camau ymwybodol penderfynu i gysylltu ei fywyd i feddygaeth.

Ymgyrch "Trugaredd" yn cael ei gynnal am y drydedd flwyddyn. Mae'r weinyddiaeth ysgol yn cynnal y bydd traddodiad yn parhau yn y dyfodol. Mae'n bosibl y bydd rhai o'r plant yn y dyfodol fod yn sefydliad meddygol arbenigol blaenllaw.

adolygiadau

34 Ysbyty (Novosibirsk) ar gyfer llawer wedi dod yn y man lle roedd yn bosibl i achub bywydau. Ceir tystiolaeth o hyn gan yr adolygiadau cadarnhaol niferus. Gellir dod i'r casgliad bod y personél yr un mor dda yn berthnasol i gleifion sy'n cael eu trin ac yn talu, ac ar sail y gyllideb. Gall adolygiadau negyddol am yr ysbyty i'w weld hefyd. maent yn fwy cysylltiedig at y ffaith bod rhai cleifion yn hwyr i geisio cymorth meddygol pan fydd gofal o ansawdd eisoes yn amhosibl i gynnal.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.