IechydMeddygaeth

"Mynydd" Crimea sanatoriwm. Triniaeth yn Livadia: adolygiadau, prisiau

Sanatorium "Mountain" (Livadia) - lle syndod ac hudol. Gallwch nid yn unig yn ymlacio ac ennill nerth. Mae'r holl weithdrefnau iachau yn caniatáu ar gyfer amser byr iawn, yn gwella y corff berffaith. Ac os byddwn yn ystyried bod y ganolfan iechyd wedi ei leoli ymysg natur wirioneddol wych, nid oes unrhyw le gwell na'r "Mynydd" sanatoriwm (Crimea), ac ni fydd yn ysgogi. natur hardd, sydd yn ei hun yn trin, staff cyfeillgar, meddygon proffesiynol ac offer diagnostig modern yn caniatáu i nid yn unig i ymlacio yn gyfforddus, ond hefyd i wella eu hiechyd yn sylweddol.

lleoliad

Sanatorium "Mountain" (Livadia) yn llawn yn cyfateb i'w enw. Mae wedi ei leoli mewn teras mynydd clyd ar uchder o 100 metr uwchben lefel y môr. O amgylch yr adeiladau modern - ardal coedwig-parc mawr, lle mae coed egsotig, pinwydd Crimea, yn symbol o'r arfordir deheuol.

Mae agosrwydd at y môr ac wedi eu lleoli yn y mynyddoedd greu amgylchedd naturiol unigryw, sydd yn ei paramedrau yn debyg iawn i Fôr y Canoldir. O'r môr yn codi llif aer cynnes halen a mwynau môr dirlawn, anweddau ïodid. Maent yn cael eu cymysgu ag aer mynydd, drwytho â chynhyrchu anweddol o goed conifferaidd. Felly, mae natur yn creu awyr iachaol unigryw, sydd ychydig yn berffaith ar gyfer pobl sydd â phroblemau gyda'r system resbiradol. Mae'r cyrchfan iechyd yn werth y pellter oddi wrth y ffordd, felly dim llygredd yr atmosffer, ond purdeb ei hun!

Hanes yr adeilad

Mae'r llwyfan unigryw i gyrchfannau sylwi hyd yn oed yng nghanol y ganrif ddiwethaf. Penseiri Skokan P. a K. Shumskaya feichiogodd wreiddiol yr adeilad o dan y driniaeth sba yn y Crimea yn y gornel hardd Arfordir De yn cael eu cynllunio ar gyfer 250 o seddi. adeiladu o'r adeiladau cyntaf Dechreuwyd yn 1955. Dair blynedd yn ddiweddarach, penderfynodd y dylunwyr i ehangu ei gyfleuster i 380 o welyau. Ym 1965, yr ail gam o'r adeiladau wedi cael ei roi ar waith, ac mae'r gwyliau cyntaf gyrraedd o dan drwyddedau.

Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, yn 1979, lle penderfynwyd i ddefnyddio canolfan adsefydlu ar gyfer gofodwyr a chynlluniau peilot.

Heddiw "Mountain" sanatoriwm (Crimea) wedi'i gynllunio ar gyfer 430 o seddi. Ac os ydych yn meddwl bod tai a adeiladwyd yn y cyfnod Sofietaidd, bydd eich siomi - y mae yn ofer. Mae hyn yn y man lle mae olion y blas cyfnod Sofietaidd, ond ar yr un pryd yr holl gyfleusterau a gynigir ganddo i fodloni safonau modern.

parc prydferth

Adeiladu adeiladau yn cael ei wneud yn ofalus iawn. Y nod oedd - i gadw mannau gwyrdd ac adeiladau lle ar y planhigfeydd safleoedd rhad ac am ddim. Trwy'r dull hwn, sydd bellach yn sanatoriwm "Mountain" (Yalta) yn ymgolli yn llythrennol yn y gwyrddni, ac ar ei diriogaeth tyfu coed cedr, pinwydd Crimea ganrif oed, addfwyn, cypreswydd pyramidaidd ffynidwydd a llarwydd, meryw, a Llyfr Coch canrifoedd oed gan gant o goed egsotig, llwyni a phlanhigion.
Ar y diriogaeth terrenkury torri gyda gwahanol llwyth. Mae llwybrau mwy serth, sy'n ddelfrydol ar gyfer cardio difrifol. Ond mae yna hefyd terrenkury ysgafnach ar gyfer y rhai sydd am osgoi amrywiadau cryf. Cape Ai-Todor y mae'r gyrchfan, penrhyn tirnod naturiol. Hefyd ger y sanatoriwm iddo fynd heibio llwybr y Tsar enwog, ar y gallwch gerdded a chael gyfarwydd â'r golygfeydd Crimea. Felly, gall triniaeth yn y Crimea yn cyfuno llwyddiannus gyda rhaglen llawn gwybodaeth. Nid oes amheuaeth y bydd un diwrnod o orffwys yma yn cael ei dirlawn a llachar.

"Mynydd" sanatoriwm (Crimea): manteision a buddion

Ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, gall gwesteion edrych ymlaen at cyrchfan iechyd yn cael eu croesawu gyfeillgar. bydd gweithwyr cartref nyrsio yn ystyried eich holl dymuniadau a bydd yn cynnig:

 • llety cyfforddus mewn ystafelloedd gwahanol gategorïau o gysur;
 • sail meddygol modern ar gyfer diagnosis a thriniaeth gyflym yn effeithiol;
 • maeth, a ddewiswyd ar gyfer pob cleient;
 • helpu o staff proffesiynol gydag unrhyw gwestiynau;
 • mathau ychwanegol o wasanaethau meddygol a hamdden;
 • golygfeydd a theithiau o amgylch y Crimea cerdded.

Byddwch nid yn unig adferiad cyflym ac effeithlon wrth gwrs, ond hefyd yn cael llawer o emosiynau cadarnhaol a mynd ymaith gyda hwy atgofion bythgofiadwy o ranbarth ffantastig. Mae llawer o driniaeth sanatoriwm Crimea roi cynnig ynghyd â chymorth meddygol ac i ddarparu rhaglen gwibdaith eang ei ymwelwyr. Wedi'r cyfan, ar y penrhyn mae llawer o leoedd unigryw: hanesyddol, naturiol, hamdden, gwybyddol - mae'n rhaid i yn sicr yn ymweld â nhw. triniaeth Sanatorium yn y Crimea, ynghyd â gwibdeithiau a mini-theithio - beth allai fod yn well ar gyfer gweddill! Teithiau yn cael eu cynnal ar adeg gyfleus, i droi cleientiaid nad oedd colli triniaethau a phrydau bwyd.

Beth yw faint

Mae'r rhai sy'n bwriadu ymweld â'r sanatoriwm "Mountain" yn y dyfodol agos, bydd y pris o lety yn synnu o'r ochr orau. Mae'n werth nodi bod am archebu'n gynnar yn sicr disgownt o 5%. Os yw'r cwsmer yn talu am docyn i gant y cant o fewn tri diwrnod ar ôl y banc, gall fod yn dawel. Hyd yn oed os bydd prisiau yn codi mwy, eu hailgyfrifo mae eisoes ni fydd yn ei wneud.

Ond mae'r pris y weithred honno i ganol Mai 2015. Mae ystafelloedd sengl gyda chyfleusterau rhannol - yr ystod gwerth 900-1200 rubles y dydd yn dibynnu ar y tymor. Bydd ystafell uwchraddol gostio 1700-2300 rubles. Prisiau yn dibynnu ar y lleoliad yr adeiladau ac ar ba ochr i'r ffenestri ar agor - i'r gogledd neu'r de.

ystafell ddwbl gyda chyfleusterau rhannol yn 1400-2500 rubles, ac mae'r un peth gyda chyfleusterau huwchraddio - 2400-4000 rubles. Gallwch hefyd gael gwared ar y wahân tŷ haf, a fydd yn costio 5000 rubles y dydd.

Beth sy'n cael ei gynnwys yn y gyfradd ystafell

Os byddwch yn dod o hyd bod y prisiau braidd yn uchel, dim ond ar yr olwg gyntaf. Mae bron pob trefi glan y Crimea gyda thriniaeth yn y pecyn cyflawn pris ystafell o wasanaethau a "Mountain" - yn eithriad.

Mae pris llety yn cynnwys:

 • llety priodol mewn ystafelloedd sengl a dwbl;
 • maeth da. Gall gwesteion ddewis o ddau opsiwn: "bwffe" neu bwydlen sefydlog, a oedd o fewn saith diwrnod, bydd yn cael ei newid;
 • triniaeth ac adsefydlu, sy'n cynnig pecyn sylfaenol o glefydau proffil therapiwtig cyffredinol;
 • yswiriant rhag damweiniau ac anafiadau ar gyfer y cyfnod cyfan yr arhosiad yn y sanatoriwm;
 • defnyddio pwll nofio gyda dŵr môr wedi'i wresogi - gwasanaeth hwn ar gael o Hydref i Fai;
 • berchen traeth cerrig gynnal yn dda, sy'n cychwyn rhwng Mai a Hydref;
 • campfa a chwaraeon chaeau;
 • Mae'n cynnig trigolion - y llyfrgell, cyrtiau tennis, tennis bwrdd;
 • ym mhob achos, mae Wi-Fi.

Felly, mae person sy'n prynu tocyn i sanatoriwm "Mountain" (Livadia), yn derbyn set gyflawn o wasanaethau. Mae angen ei brynu ar wahân Dim byd.

Plant - yr un gwasanaethau

Os oes angen i gynnal triniaeth plentyn yn y Crimea, y sanatoriwm "Mountain" yw'r fwyaf addas ar gyfer y dibenion hyn. Ar gyfer y plant yno datblygodd arbennig rhaglenni adsefydlu ac atal, gan ystyried oedran a nodweddion yr organedd ifanc. Fodd bynnag, mae'r guys yn dod yma o 4 i 14 oed ar sail gyffredin, ac nid y disgownt ar gael ar y prif safle. Ond os ydych am i roi yn eich ystafell gwely ychwanegol ar gyfer plentyn, yna bydd y pris yn is o bron i draean.

Plant yn ymweld â'r pediatregydd, maent hefyd yn rhagnodi'r gweithdrefnau angenrheidiol. Yn ystod y flwyddyn, "Mountain" sanatoriwm (Crimea) derbyn nifer ddigon mawr o westeion sydd o dan 14 oed.

triniaethau modern

Mae'r ffaith bod yn 1979 yn y sanatoriwm cael gofodwyr adsefydlu, yn dweud llawer. sylfaen Meddygol-ddiagnostig wedi'i gyfarparu â lefel mwyaf datblygedig heddiw. feddyg profiadol ar ôl diagnosis penodi'r driniaeth fwyaf effeithiol, sy'n cymryd i ystyriaeth yr holl nodweddion pob bod dynol unigol.

Pwy all Sanatorium "Mynydd" yn y lle cyntaf? Pobl, sydd â'r clefydau canlynol:

 1. clefydau resbiradol, nad oes ganddynt etiology twbercwlosis.
 2. broncitis cronig, laryngitis, tracheitis, asthma bronciol.
 3. anhwylderau system nerfol sydd â chymeriad swyddogaethol.

Hefyd, canolfan iechyd yn derbyn pobl sydd wedi'u heffeithio gan ymbelydredd o'r ddamwain Chernobyl neu yn rhywle arall.

Ac eto, dyma iachach a phobl â phroblemau cardiaidd neu glefyd niwrolegol llinell neu afiechyd y system cyhyrysgerbydol.

gwasanaethau ychwanegol

Dylai unrhyw un a ddaeth i'r sanatoriwm "Mountain" (Yalta), pasio archwiliad cynhwysfawr, sy'n cynnwys archwiliad o arbenigwyr, yn dadansoddi ac ymchwil angenrheidiol. Byddwch yn bendant, bydd therapydd, niwrolegydd, cardiolegydd, seicotherapydd. Mae'r lleiafswm gwarantedig.

Ond mae yna wasanaethau ychwanegol sydd ar gael ar gyfer ei pris iawn. Y rhain yw:

 • arbenigwyr Ymgynghori;
 • Amrywiol fathau o dylino;
 • triniaeth cyffuriau clefydau cronig;
 • ymchwil glinigol a biocemegol;
 • bath therapiwtig, cawod hydromassage;
 • ffitrwydd meddygol;
 • ffisiotherapi;
 • mwd.

Triniaeth yn Livadia - mae hefyd yn ystod cyfan o draddodiadol i'r ardal, ond yn egsotig i drigolion y gweithdrefnau band canol. Mae'n aerotherapy, heliotherapy, thalassotherapy. baddonau perlog poblogaidd a baddonau gyda dŵr y môr. baddonau aromatig yn ddefnyddiol iawn, yn eich bod yn ychwanegu dim ond yr olew Crimea.

Gallwch gael:

 1. Trobwll.
 2. Mwd (mwd Saki).
 3. UHF-therapi.
 4. Therapi Uwchsain, therapi magnetig.
 5. UHF-therapi, electrotherapi.
 6. Aromatherapi.
 7. nebulizer anadlu ac olew ultrasonic.
 8. Aeroionotherapy.

Ar gyfer "uwch" cwsmeriaid

Triniaeth yn y sanatoriwm "Mountain" yn seiliedig ar yr egwyddorion o feddyginiaeth clasurol. Ond ar gyfer y rhai mwy "uwch" a gwesteion yn cael cynnig mathau modern o adferiad: yoga, Pilates, flex Corff. aciwbigo ymarfer.

Ac ar gyfer cefnogwyr y triniaethau poblogaidd yn cael eu phytotherapy gynrychiolir yn eang. Mae tua 14 o de Crimea gyda gwahanol cyfansoddiad perlysiau meddygol yn eich galluogi i ddewis yr un ei fod yn angenrheidiol ar gyfer pob claf. Ac ni all te hyn yn unig yn yfed yn y sanatoriwm, ond hefyd yn cymryd i ffwrdd yn ffefryn gyda nhw.

datblygu'n dda ac mae'r rhaglen unigol o adferiad: protivovarikoznye, ar gyfer y rhai sydd am golli pwysau, gwrth-cellulite, ac eraill.

Mae gwasanaethau penodol, hyd yn oed o'r fath, megis:

 • rheovasography;
 • spirography;
 • astudiaeth o swyddogaeth anadlol;
 • monitro Holter.

ystafelloedd diagnostig rhagorol sy'n yn meddu ar y cyfarpar mwyaf modern:

 • aciwbigo;
 • gynaecoleg;
 • seicotherapi;
 • prostheteg;
 • deintyddol;
 • gweithdrefnol.

ystafelloedd Mae'n sy'n darparu gwasanaethau am ffi ychwanegol. Ond at y sylfaen, sydd eisoes wedi'i gynnwys yn y pris yw:

 • electrotherapi;
 • tylino;
 • ozocerite, mwd;
 • fotary;
 • baddonau gyda chawod a bath;
 • anadlu.

Gall bron unrhyw vacationer ddewis o amrywiaeth o'r math o welliant a fyddai'n cael ei mor effeithiol ag y bo modd ar ei gyfer.

Gwell "Mynydd" sanatoriwm yno!

Gall un yn siarad am y manteision y gyrchfan hyfryd, ond mae'n well iddo ddweud wrth y rhai sydd wedi bod yma ac yn pasio cwrs o welliant. Yn sylfaenol am y sanatoriwm hwn gadael atborth cadarnhaol. Sanatorium "Mountain" - stori tylwyth teg a leolir yn yr ardal hyfryd a hardd o Crimea, - o'r fath yn farn gyffredinol. Mae'n cynnig yn syndod pleserus y dylai yn syth ar ôl cyrraedd yn cael ei archwilio gan feddyg, a bydd yr holl gamau angenrheidiol yn cael eu penodi ar yr un diwrnod. staff cymwynasgar iawn - bydd meddygon a nyrsys yn sicrhau bod ymddygiad yr organeb, ac os oes angen, addasu'r driniaeth. bwyd ardderchog, a fyddai'n ddigon ar gyfer tri. A beth parc hyfryd yma! Bydd hyn yn sicr yn dweud wrth yr holl ymwelwyr.

Mae menywod yn falch iawn y gall y gyrchfan basio gwrth-cellulite rhaglen am arian chwerthinllyd. arogl a perlog Ardderchog baddonau hefyd achosi adolygiadau gwych. Beautiful Bodyflex cymhleth yn cyflwyno mentor proffesiynol. Ac ar ôl machlud haul, mae pobl yn ymgynnull ar y llawr dawnsio, ac nid oedd rhaid eu diflasu unrhyw un noson. Nid yw llawer hyd yn oed yn cael amser ar gyfer yr holl weithdrefnau, am fy mod i eisiau hefyd i fynd ar deithiau ac i fynd i'r Yalta. Gweddill - ar "deg seren" fel maen nhw'n dweud llawer o'r gwesteion.

Mae ychydig o awgrymiadau

Sanatorium "Mynydd" wedi ei leoli 88 cilomedr o'r maes awyr Simferopol. Gallwch gyrraedd yno mewn bws, bws troli neu dacsi. Gorsaf Fysiau Yalta - 5 cilometr.

Ar y diriogaeth o gyrchfannau yn cael parcio preifat, ychydig o gaffis a siopau.

O'r adeiladau i'r traeth - 300 metr, sy'n cymryd dim ond 2-3 munud i ffwrdd. Ond gallwch fynd i lawr iddo, ac mewn car cebl.

Mae gan y dref neuadd gynadledda modern, fel y gallwch yn hawdd gyfuno triniaeth a digwyddiadau amrywiol.

Mae dau saunas, un sydd wedi ei leoli yn uniongyrchol ar y traeth. Mae bwyty, bar, ystafell filiards hefyd.

Amcangyfrif traddodiadol amser - 00:00. Yn ystod setliad angen i roi pasbort, cerdyn sanatoriwm a'r drwydded. Os ydych yn mynd ar wyliau gyda'r plant, peidiwch ag anghofio i gymryd eu tystysgrifau geni, yn ogystal â dwy dystysgrif: Cynnydd brechiadau a epidokruzhenii. Cofiwch fod plant yma yn cymryd 4 blynedd.

cyrchfannau Cyfeiriad: Gweriniaeth Crimea, Yalta, pos. Livadia-1, ul. Alupkinskoye Priffyrdd 1, Sanatorium "Mountain".

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.